Lääketieteen historiasta toivoa tulevaisuuteen / 23.2.2015 / Heikki S.Vuorinen

2.Vuorinen

Foorumilla vieraana Heikki S. Vuorinen, lääketieteen historian dosentti

Katso videotallenne tilaisuudesta osoitteessa: video.pohjoiskarjala.net

Lääketieteen historiasta toivoa tulevaisuuteen

Perimmäinen syy eettisiin pohdintoihin juontuu jo hyvin kaukaa esihistoriallisista ajoista. Voidaan olettaa, että inhoreaktio likaa – saastaa – kohtaan, on ihmisen kaltaisella sosiaalisella olennolla johtanut ulkoiselta olemukseltaan tai käyttäytymiseltään muista poikkeavien yhteisön jäsenten välttämiseen. Varhainen tunnettu esimerkki siitä, kuinka ihon eritteet ja poikkeavuudet ovat anomalian, epäpuhtauden merkki ja vältettävää, sisältyy Vanhan Testamentin Kolmanteen Mooseksen kirjaan.

Lääketieteen alueella eettisiä pohdintoja kirjattiin ensimmäisen kerran antiikin aikana, jolloin monenlaiset parantajat kilpailivat parannettavista. Tällöin lääkärit kirjasivat parantamisensa perustuvan loogiseen, rationaaliseen ajatteluun ja selkeisiin eettisiin periaatteisiin, mikä lisäsi potilaiden luottamusta heihin ja tuotti heille kilpailuedun. Nämä eettiset periaatteet riittivät 2000 vuotta, kunnes ne 1900-luvulla osoittautuivat riittämättömiksi ohjaamaan terveydenhuollon ja lääketieteen etiikkaa.

Toisen maailmasodan jälkeisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa lääkäreiden oli kohennettava ihmisten luottamusta lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon. Natsilääkäreiden sodan aikana suorittamat epäinhimilliset ihmiskokeet saivat Nűrnbergin oikeudenkäynneissä 1947 tuomion ja luotiin ihmiskokeita säätelevä kansainvälinen säännöstö. Tätä seurasivat Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuonna 1948 ja muut YK:n toimet, sekä useat Maailman Lääkäriliiton ja Maailman Psykiatriyhdistyksen suositukset ja ohjeet, joissa mm. kielletään lääkärien osallistuminen kidutukseen.

Se, että ”uusi uljas ihminen” on realisoitumassa, korostaa entisestään eettisten pohdintojen merkitystä. Käyttäytymistämme ohjaa herkästi vallitsevasta normaaliuden käsitteestä poikkeavien syrjintä ja muu epäinhimillinen kohtelu. Vain tämän jatkuva tiedostaminen voi ohjata lääketiedettä ja terveydenhuoltoa eettisesti kestävästi.

Heikki S. Vuorinen
LKT, lääketieteen historian dosentti HY ja TaY, ma. yliopistonlehtori HY
heikki.vuorinen(at)helsinki.fi

Katso luennon pp-runko tästä pdf-muodossa