Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa / 10.4.2017 / Ilkka Pirskanen

ohjelmaBillBoard 17 4 isoC

Alustuksen pp-esitys pdf-tiedostona

Siun sote tarkoittaa 18 eri organisaation yhteensovittamista. Liikevaihdolla mitattuna Siun sote olisi 75 suurin yritys Suomessa ja henkilökunnan määrällä noin 30 suurin. Kyse on poikkeuksellisen isosta ja haastavasta muutosprosessista. Luonteeltaan prosessi on kuitenkin ennen kaikkea hieno mahdollisuus rakentaa ihmisten arkea turvaava palvelukokonaisuus. Työn keskiössä on parhaiden menetelmien ja toimintatapojen etsiminen, yhteensovittaminen ja käyttöönottaminen.

Siun soten arvot rakentuvat neljälle periaatteelle: vastuullisuus, välittäminen, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Näitä arvoja vasten organisaatio peilaa toimintaansa. Todellinen haaste on kuitenkin siinä, miten arvot välittyvät työn arjessa. Mitä on esimerkiksi vastuullisuus työvuorolistojen laadinnassa? Miten asiakaslähtöisyys toteutuu ylimmän johdon päätöksenteossa? Niin kuin Siun soten rakentamiseen niin myös arvojen konkretisoimiseen tarvitaan mukaan koko henkilöstö, esimiehet ja asiakkaat.

Johtaminen on yhä useammin muutosjohtamista. Johtamisen periaatteet ovat kuitenkin loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia tilanteesta riippumatta. Keskiössä on kohtaaminen: avoimuus luo luottamusta, ja luottamus luo arvostusta. Arvostus on puolestaan paras motivointikeino. Käytännön kanavana voi toimia esimerkiksi viikoittainen 15 minuutin keskustelu henkilöstön ja lähiesimiehen välillä.

Esimiehen tehtävä on jaksaa uskoa parhaiden menetelmien löytymiseen vaikeissakin tilanteissa. Se kysyy rohkeutta, energiaa ja puhtia. Nämä luovat edellytykset organisaation kehittymiselle. Esimiehellä on suuri vastuu innostamisesta. Viisaus ei asu kuitenkaan johtoryhmässä tai toimitusjohtajan huoneessa. Siihen tarvitaan koko organisaation välistä dialogia. Tällöin ydinkysymykseksi muodostuvat vuoropuhelun ja viestinnän taidot.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olemassa asiakkaittaan varten. Asiakastyytyväisyys ei voi kuitenkaan olla koskaan parempi kuin henkilöstön tyytyväisyys. Näin ollen henkilöstön hyvinvointia seurataan tarkasti ja kehitetään aktiivisesti. Näiden yhdistelmällä luodaan vahva perusta voittavalle konseptille.

 Pirskanen1

Pirskanen3