Miksi olemme töissä? - Terveydenhuollon tukijalat (2/2) / 28.1.2013

 

2-ryhmakuva1-ryhmakuva

Alustajat ryhmäkuvassa:                               Alustajat paneelikeskustelussa
(vasemmalta oikealle)
Annamari Komulainen,
Eeva-Maria Varpenius,
Juha Tornberg,
Pertti Timonen.

 

Toisen työn arvostus kasvaa, mitä paremmin toisten työtä tunnetaan. Tämä puolestaan luo entistä hedelmällisempää maaperää koko työkentälle. Syksyllä 2012 foorumilla äänensä tukipalveluiden toiminnasta antoi neljä eri sektoria. Nyt jatkoimme tukipalveluiden laajaan kenttään tutustumista. Eri sektoreiden ammattilaiset jakoivat näkemyksiään työstään osana terveydenhuollon kokonaisuutta.

Alustajina ja panelisteina foorumissa oli talon oma henkilöstö:
 
Annamari Komulainen, työterveyshoitaja
Eeva-Maria Varpenius, palvelupäällikkö
Juha Tornberg, kiinteistöpäällikkö
Pertti Timonen, vahtimestari

 juhat

Juha Tornberg, kiinteistöpäällikkö

Tekniset palvelut toimii PKSSK:n tukipalveluissa jakaantuen kahteen yksikköön, tilahallinta ja kiinteistöpalvelut. Teknisissä palveluissa toimii noin 60 sairaalan kiinteistönpidon ammattilaista.

Tilahallinta hoitaa kiinteistön omistajan rooliin kuuluvia hallinnollisia tehtäviä sekä kuntayhtymän rakennuttamistehtäviä. Kiinteistöpalvelut vastaa kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpidosta.

Teknisten palvelujen tavoitteena on taata häiriötön sairaalatoiminta, tiloihin tyytyväiset asiakkaat ja henkilökunta sekä oman toimintansa prosessien kilpailukykyisenä pitäminen.

Tornbergin pp-runko pdf-tiedostona

 

eevav

Eeva-Maria Varpenius, palvelupäällikkö

TOIMISTOPALVELUT HYVÄN HOIDON TUKENA

Toimistopalveluyksikkö on vuonna 2009 perustettu tukipalveluyksikkö, jonka tehtävänä on vastata osastonsihteerityön järjestämisestä sekä kuntayhtymän arkistotoimesta ja lähettipalveluista. Yksikköön kuuluu liki 200 vakituista työntekijää. Toimintakulujen talousarvio vuodelle 2013 on reilu 7,7 miljoonaa euroa.

Osastonsihteerit suorittavat potilaan käyntiin ja osastohoitoon liittyvät ns. potilashallinnolliset tehtävät. Potilaille heidän työnsä näyttäytyy poliklinikoiden ilmoittautumispisteissä ja osastojen kanslioissa. Iso osa tehtävistä muodostuu potilaille näkymättömistä hoitoa tukevista tehtävistä esim. lähetteiden käsittelystä, ajanvarauksista, potilastietojen ajantasaisuudesta ja käytettävyydestä huolehtimisesta sekä erilaisista tilasto- ja laskutuskirjauksista. Työ on organisoitu tiimityön muotoon siten, että osastonsihteerit huolehtivat tiiminä useamman eri vastuuyksikön tehtävistä, esim. saman erikoisalan poliklinikan ja osaston osastonsihteerityöstä. Yhtä potilaskäyntiä kohti osastonsihteerityötä tarvitaan keskimäärin 45 minuuttia.

Arkistotyöntekijät huolehtivat manuaalisista potilastiedoista, ky:n hallinnon tuottamasta asiakirja-aineistosta sekä niihin liittyvästä tietopalvelusta. Arkistotoimi on pitkälle lainsäädännöllä säädelty, joten erilaiset normit säätelevät hyvin pitkälle arkistotoimen tehtävien hoitoa. Lähetit puolestaan huolehtivat postin, laboratorionäytteiden ja –tulosten kuljettamisesta organisaation sisällä sekä organisaation ja sen keskeisten yhteistyökumppanien välillä. Näin lähetit omalla toiminnallaan varmistavat sen, että organisaatio pystyy toimimaan mahdollisimman häiriöttä.

Kuten terveydenhuollon yleensä, tulee myös toimistopalveluiden tulevaisuuden haasteiksi nousemaan talouden kiristyvät näkymät sekä mm. väestön ikärakenteen muutos. Nämä muutostekijät tarkoittavat käytännössä sitä, että samalla rahalla joudutaan tekemään enemmän ja myös entistä ikääntyneemmällä työvoimalla. Haasteeksi muodostuu paitsi työvoiman saatavuus myös työkyvyn ylläpito sekä työmäärien pitäminen kohtuullisena. Muutostekijät merkitsevät käytännössä mm. sitä, että työtä on automatisoitava ja henkilöstövoimavarojen liikuteltavuutta lisättävä.

Varpeniuksen pp-runko pdf-tiedostona

 

annamarim

Annamari Komulainen, työterveyshoitaja

Työterveyshuollon toiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön sekä työnantajan ja työterveyshuollon keskinäiseen sopimukseen. Työnantajalla on velvollisuus järjestää henkilöstölleen työterveyshuoltopalvelut.

Usein ajatellaan, että työterveyshuolto on yhtä kuin työnantajan kustantama sairaanhoito. Hyvä työterveyshuolto on kuitenkin ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen avulla huolehditaan ihmisten terveydestä ja työkyvystä. Työnantaja voi halutessaan järjestää henkilöstölle myös työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelut.

Työterveyshuollon tehtävät ovat:

  • työn vaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työkykyä ylläpitävien asioiden tunnistaminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi
  • työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn tukeminen työuran eri vaiheissa
  • ammattitautien, työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy, toteaminen ja seuranta
  • työtapaturmien torjunta
  • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO)
  • työn/ työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • työyhteisön toiminnan edistäminen
  • sairauksien hoito

Komulaisen pp-runko pdf-tiedostona.


perttit

Pertti Timonen, vahtimestari

Vahtimestareiden työtehtäviä voidaan nimetä kaikkiaan yli 400. Työn keskeisiin tehtäviin kuuluvat neuvontapalvelut, työrauhan-ja järjestyksen ylläpito sekä omaisten opastaminen obduktiossa.