Sairaanhoitajien ja lähihoitajien eettiset haasteet ja ratkaisukeinot / Birgitta Tetri

ohjelmaBillBoard 23 5 iso

SAIRAANHOITAJIEN JA LÄHIHOITAJIEN EETTISET ONGELMAT JA NIIDEN RATKAISUKEINOT

-Birgitta Tetri

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvaminen sekä hoitohenkilöstön poistuma työmarkkinoilta luovat painetta sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin veto- ja pitovoiman tehostamiseen ja työurien pidentämiseen. Palvelujärjestelmän muutosten vaikutuksia tutkimaan käynnistettiin COPE-hanke, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattiin kysely. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien vastauksista (n=892) kahteen avoimeen kysymykseen muodostui tutkimuksen aineisto. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia eettisiä ongelmia sairaanhoitajat ja lähihoitajat työssään kohtaavat ja miten he niitä ratkaisevat. Molemmissa ammattiryhmissä yleisin ongelmatyyppi oli sääntöjen soveltaminen, joka liittyi erityisesti epäselviin ohjeistuksiin. Ammattiryhmää ja ongelmatyyppien jakautumista vertailtaessa analyysiin sisällytettiin myös vastaajien kuvailemat ei-eettiset ongelmat. Ammattiryhmien välillä ongelmatyyppien esiintymisessä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Lähihoitajien ryhmässä ei-eettisten ongelmien osuus oli 40 %, mikä oli suurempi kuin sairaanhoitajilla (22 %).Ongelmien ratkaisemisessa lähihoitajat käyttivät sekä oikeudenmukaisuuden että huolenpidon etiikkaa tasapuolisesti, kun taas sairaanhoitajat olivat enemmän oikeudenmukaisuusorientoituneita. Tuloksissa esiintynyt ratkaisutapojen vaihtelu oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon etiikan välillä heijastaa pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen toimimalla ohjeiden ja sääntöjen mukaan, mutta potilaan hyvinvointi ja rauhan säilyttäminen työyhteisössä saattoivat edellyttää huolenpidon etiikan mukaista toimintatapaa.Tutkimus osoittaa tarvetta lisätä terveydenhuollon ammattilaisten eettistä herkkyyttä, jotta moraaliongelmat tunnistetaan ja ratkaistaan paremmin. Moniammatillinen etiikan koulutus ja ryhmäkeskustelut voivat auttaa edistämään jaettua eettistä päätöksentekoa.Tässä myös eettiseen päätöksentekoon liittyvä tuore(ahko) julkaisu (SotePeda 24/7 hankkeen tuotos).https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/347276/B65_Eettinen_toimintamalli.pdf?sequence=7&isAllowed=y