Väkivalta työssä ja haastavat asiakastilanteet / 7.12.2020 / Mari Koskelainen

ohjelmaBillBoard 20 8 iso

Alustuksen esitysrunko (pdf)

VÄKIVALTA TYÖSSÄ JA HAASTAVAT ASIAKASTILANTEET

Mari Koskelainen, psykologi, DClinPsych

Monessa ammatissa voi joutua kohtaamaan haastavia ja vaikeita asiakastilanteita sekä jopa henkistä, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. Turvallisuus työpaikalla on kuitenkin työntekijän perusoikeus, jonka toteutumiseen tarvitaan työntekijän, työyhteisön ja koko organisaation panostusta. Yksi tapa hahmottaa ja ymmärtää tätä kokonaisuutta, on tarkastella sitä prosessina ennakoivan valmistautumisen, varsinaisen vaikean tilanteen aikana toimimisen ja jälkitoimien näkökulmista. Jokainen näistä kolmesta prosessin osasta koostuu monista asioista, joita määrittelemällä, pohtimalla ja ratkaisemalla voidaan työstää juuri sellaisia yksilöityjä suunnitelmia ja toimintamalleja, joita työssä tarvitaan.

Ennakoivassa valmistautumisessa keskeistä voi olla työyhteisön ja sen jäsenten haastaviin tilanteisin liittyvien asenteiden tai uskomuksen kartoittaminen, työyhteisön tekemä riskinkartoitus sekä ohjeistukset ja tekniset ratkaisut tällasiin tilanteisiin. Vaikean tilanteen aikana toimiminen voi pitää sisällään esimerkiksi harjoittelua erilaisista tavoista kohdata asiakkaita ja oma stressinhallinta tilanteiden aikana. Jälkitoimet voivat liittyä esimerkiksi läheltä piti -tilanteiden kirjaamiseen, tapahtumien läpikäymiseen muutosten tekemiseksi toimintapoihin tai tapahtumien herättämien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn.

Haastavat asiakastilanteet tai työssä koettu väkivalta lisäävät työn kuormittavuutta ja saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin monella tapaa. On oleellista osata tunnistaa omia reaktioitaan stressiin, jotka saattavat ilmetä joko mielessä tai kehossa. Haastavista tilanteista toipumiseen sekä kokonaisvaltaisen työssäjaksamisen lisäämiseen on olemassa monia eri keinoja ja tapoja, joista työntekijän on hyvä olla tietoinen.